Potijze Burial Ground Cemetery, Potijze Chateau Grounds Cemetery & Potijze Chateau Lawn Cemetery, Ieper

The following three men of the 9th King's are buried in the Potijze Burial Ground Cemetery:

Private John Frederick Lawrence Bateson KIA 31/07/1917
Private John Thomas Blackham KIA 31/07/1917
Private Roland Egerton Valentine KIA 31/07/1917

The following two men of the 9th King's are buried in Potijze Chateau Grounds Cemetery:

Private George Pemberton KIA 31/07/1917
Private Richard Parkinson KIA 31/07/1917

The following officer of the 9th King's is buried in Potijze Chateau Lawn Cemetery:

Lieut. Carl Frederick Wilhelm Hansen KIA 31/07/1917